Smart City

smart-city.png

 

 

Smart City เป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก Frost & Sullivan บริษัทวิจัยระดับโลก ได้ประมาณการมูลค่าตลาด Smart City ภายในปี 2020 ว่าจะสูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมูลค่าการลงทุนในภูมภาคเอเชียแปซิฟิกราว 260 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และภายในปี 2025 เอเชียแปซิฟิกจะมีจำนวนเมืองที่ติดอันดับ “เมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง” ไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง

 

Smart City มีกาประยุกต์ใช้ไอซีทีในหลายระดับ โดย Smart City ของเมืองใหญ่ทั่วโลก ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ Smart IT Infrastructure, Smart Traffic, Smart Security, Smart Energy และจุดขายเฉพาะด้านของเมือง เช่น Smart Agriculture, Smart Quality of Life และเช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่ภาครัฐตอบรับการสร้างเมืองต้นแบบที่มีการประยุกต์ไอซีทีกับภาคธุรกิจ และกำหนดให้จังหวัด ภูเก็ต และ เชียงใหม่ เป็น Smart Tourism City

 

แนวคิดของ Netka ในการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 5 ด้านเข้าไว้ด้วยกัน โดยการใช้ NetkaView ในการเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากแต่ละระบบ และใช้ NetkaQuartz สำหรับบริหารจัดการงานบริการต่างๆ เช่น การแจ้งซ่อม การแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ใกล้หมดประกัน การจัดสรรทรัพยากรสำหรับการบริการ นอกเหนือไปจากนั้น ยังมีบทบาทเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบต่างๆ (Data Analytic) เช่น ทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวให้เดินหน้าไปอย่างตรงจุด

 

netkaview.pngการทำงานของทั้ง NetkaView และ NetkaQuartz อยู่ภายใต้แนวคิดของ 4 Pillars of Network Operation คือ Monitor, Analytic, Planning, และ Provisioning เช่น โครงการที่ทาง Netka ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว คือ โครงการ Smart WiFi ของเมืองภูเก็ต ด้วยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทางฝั่งเอกชน โดยใช้หลักการ Share Economy ร่วมแบ่งปันการใช้งาน WiFi โดยใช้ NetkaView ในการมอนิเตอร์ระบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเชื่อมต่อกับรถบริการนักท่องเที่ยว ด้วยการบริหารจัดการอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ ที่ติดมากับรถ รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานของสัญญาณไฟจราจร เข้ากับกล้อง IP Surveillances เพื่อมอนิเตอร์และแจ้งเตือนการจราจรได้แบบ Real-time ช่วยวางแผนการปล่อยสัญญาณให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละด้านได้ และเมื่อเกิดเหตุ เช่น รถเสีย ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง NetkaQuartz เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปแก้ปัญหาทันที

 

NetkaView และ NetkaQuartz จึงเป็นโซลูชันพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา Smart City โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบงานทั้งหมด และรวมศูนย์ไว้ที่เดียวกัน ทำให้ผู้กำหนดยุทธศาสตร์สามารถจัดหาสิ่งที่เหมาะสมมาดูแล ณ จุดเดียวได้ ขณะเดียวกัน การตรวจสอบวิเคราะห์ของระบบ ยังนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

 

 

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.