Digital Signature

digital signature.jpg

ปัจจุบันการใช้งานเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยม แพร่หลายมากขึ้น เพราะมีประโยชน์ ทั้งในด้านการใช้งานทดแทนกระดาษ การส่งต่อ การแชร์ข้อมูล การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการ ทำงาน เพื่อติดต่อธุรกิจ สื่อสาร ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณในการจัดการ เอกสารรูปแบบกระดาษ แต่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น ก็มีความเสี่ยงหลายรูปแบบ เช่น การแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล การลบ หรือการทำลายข้อมูล การปฏิเสธความรับผิดชอบในการทำธุรกรรม การเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ซึ่งป้องกันได้โดยการนำเทคโนโลยีลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มาใช้ร่วมกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถระบุ และยืนยันตัวตนความเป็น
เจ้าของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล จนทำให้เจ้าของลายมือชื่อดิจิทัลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในธุรกรรมที่ทำได้ จัดเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยข้อมูลที่เป็นสากล นิยมนำมาใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ตรงตาม พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องลายมือชื่อเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจาก “ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)” ถูกนำมาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน และการให้บริการของภาครัฐในงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการทำธุรกรรมในส่วนของประชาชน หรือผู้บริโภค

 

ผลิตภัณฑ์ "ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)" ของบริษัทดาต้าวันเอเชีย(ประเทศไทย)

·       ซอฟต์แวร์ Document Signing สำหรับใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

·       ฮาร์ดแวร์ Hardware Security Module (HSM) สำหรับจัดเก็บกุญแจส่วนบุคคล (Private Key) ที่ใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)

·       ฮาร์ดแวร์ USB Token สำหรับจัดเก็บกุญแจส่วนบุคคล (Private Key) ที่ใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Certificate)

·       ซอฟต์แวร์ Certification Authority (CA) และ Public Key Infrastructure (PKI) ที่ใช้ในการสร้างและบริหารจัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานภายในองค์กร

 

5291.jpgETAX.jpgO6ZG0D0.jpg

 

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ไปใช้งาน

  • การจัดสร้างและบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนใบกำกับภาษี (E-TAX)
  • การจัดสร้างและบริหารจัดการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนกรมธรรม์สำหรับธุรกิจประกัน (E-Policy)
  • บริการ Online Services ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลเพื่อยืนยันการทำธุรกรรม
  • ระบบบริหารจัดการ Workflow และ Document Management ทีมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนลายเซ็น
  • ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเข้ารหัสและระบุตัวตนในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลหรือพนักงาน, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client), และอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, Firewall, Wireless Controller เพื่อใช้ในการเข้ารหัส และระบุตัวตนในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

digital signature2.png

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >> คลิกที่นี่ <<

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.