Join us at D1

Intern.jpg

Internship @ D1

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษา มาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่านักศึกษาที่มีผลงานดีมีโอกาสที่ได้รับการร่วมงานกับบริษัท

Contact Us