News and updates

ดาต้าวันร่วมขับเคลื่อนโครงการ National E-payment

nationalE-paymentlogo.png

 

National e-Payment เป็นโครงการที่กระทรวงการคลังริเริ่มและผลักดันเพื่อการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทดาต้าวันได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบโซลูชั่นต่างๆเพื่อตอบสนองนโยบายและสร้างความสะดวกสบายช่วยลดต้นทุนต่อการทำธุจกิจขององค์กร นอกจากประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับทางบริษัทดาต้าวันให้ความสำคัญกับโครงการ National E-payment เป็นอย่างมากเพราะเล็งเห็นว่าเป็นโครงการยกระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบชำระเงินลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเงินสดหมุนเวียนและเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการเงินให้แก่คนหมู่มากอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ