Events

Digital ID Symposium 2019

28 มิถุนายน 2562 ดาต้าวัน เอเชีย ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมทางวิชาการว่าด้วยเรื่อง Digital ID งานใหญ่งานแรกของประเทศไทย ชื่องาน “1ST THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019” ภายใต้แนวคิด  “Unlocking the Potential of Thailand Digital Economy: International Digital ID Use Cases” ปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลไทย มองนานาชาติ เขาใช้ดิจิทัลไอดีให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนานาชาติ ในการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ Digital ID (ดิจิทัลไอดี) ร่วมกัน นับเป็นงานประชุมวิชาการด้านดิจิทัลไอดีสุดแห่งปี ณ ห้องอินฟินิตี้  บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยงานจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง, กรมการปกครอง, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมองค์กรและภาคเอกชนชั้นนำ

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอีกทั้งวิทยากรรับเชิญผู้คร่ำหวอดในส่วนงาน Digital ID จากหลากหลายประเทศที่ผลักดัยการใช้ Digital Id มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เช่น

Estonia - “Providing digital access to all of Estonia’s secure e-services without physical contact” กับกว่า 20 ปีการใช้ Digital Signature ในรูปแบบ ID-Card, Mobile-ID และ Smart-ID ในบริการภาครัฐ โดยไม่ต้องใช้เอกสารอีกต่อไป

India - The methods and the challenges “Managing more than 1.2 billion population with the most sophisticated Digital ID program” ออกแบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วยข้อมูลชีวมิติ (Biometric) เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลประชากรถึง 1,200 ล้านคน ความมั่นคงปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ พวกเขาจะได้อะไรบ้างจากการเปลี่ยนแปลงนี้

Singapore - “Smart Citizens: The next episode of Singaporeans MOBILE ID” หลักสำคัญของ Smart Nation คือการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวคิดของ NDI (National Digital Identity) ของสิงคโปร์เป็นอย่างไร ทำไมประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และก้าวต่อไปในการพัฒนาระบบบนโทรศัพท์มือถือหรือ MOBILE ID

Malaysia - “Digital Infrastructure makes the prosperity for the country as physical infrastructure” ประเทศที่มีการลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์จากแนวคิดของเขา ซึ่งพร้อมแล้วที่จะเปิดใช้งานในปี 2563 เป็นอย่างไร

World Bank - “Digital ID make the world develop equally” ที่เน้นย้ำให้เห็นว่าดิจิทัลไอดีจะทำให้โลกของเราพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกัน หากประชากรโลกสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้ในมาตรฐานเดียวกันอย่างมั่นคงปลอดภัย

1-re.jpg

1154339-img.tq3fe5.wiva.jpg

ความสำเร็จ-งาน-1st-THAILAND-DIGITAL-ID-SYMPOSIUM-2019-3.jpg

ความสำเร็จ-งาน-1st-THAILAND-DIGITAL-ID-SYMPOSIUM-2019-5-1024x606.jpg