Events

AI Shield Exclusive Seminar 2024 ยกระดับกลยุทธ์การป้องกันทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยี AI

  ในยุคดิจิทัลที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ AI Shield Exclusive Seminar 2024 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2024 เวลา 14:00 - 20:00 น. ณ ห้อง Radian Movenpick BDMS Wellness กรุงเทพฯ 

          งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเสริมศักยภาพในการคาดการณ์และจัดการภัยคุกคามเชิงรุก ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ  

ไฮไลท์ของงาน: 

·         การเสวนาจากผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จริงในหัวข้อการพัฒนาโปรแกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และบทบาทของ AI 

·         การสาธิตเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย AI ที่ล้ำสมัย 

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วม: 

·         พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

·         Professor Lam Kwok Yang, Associate Vice President (Strategy and Partnerships) and Professor in the College of Computing and Data Science at the Nanyang Technological University 

·         ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขในกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

·         คุณภรณี หรูวรรธนะ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้! ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันทางไซเบอร์ของคุณด้วยเทคโนโลยี AI 

คลิกเพื่อ ลงทะเบียน https://forms.office.com/r/WTcEtMupAd

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: dataoneinfo@d1asia.co.th หรือโทร 02-686-3000 ต่อ 3812 

 

เกี่ยวกับผู้จัดงาน:  

DataOne เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในยุคดิจิทัล บริษัทมีความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภัยคุกคาม การป้องกันข้อมูล การตรวจสอบความปลอดภัย ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

NCSA (National Cyber Security Agency) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน