Data sensing system

What is Data sensing system? 

 

What is Data sensing system.png

              Data Sensing เป็นซอฟแวร์เทคโนโลยีที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อยกระดับการขายสินค้าหรือการให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้ามีแนวโน้ม สนใจสินค้าหรือบริการใด สินค้าใด ขายดีในช่วงนี้ ตลอดจนการสั่งสินค้าต้องสั่งซื้อตอนไหน ผลลัพธ์จาก Data sensing จะช่วยให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย โลจิสติกส์และฝ่ายจัดซื้อ สามารถวางแผนการบริหาร, การจัดการสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นและยังสามารถลดต้นทุนของธุรกิจได้

What is the motivation of data sensing system? 

 

            การวางแผนทางตลาดในอดีตที่มีเพียงข้อมูล ทางออฟไลน์ที่นำวิธีทางการตลาดเข้าไปทำการสำรวจความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น การทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามความสนใจ การเข้าไปสังเกตพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า แล้วจึงนำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผน ซึ่งขั้นตอนดัง กล่าวจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและวิเคราะห์นานกว่าจะได้นำไปใช้จริง ซึ่งความต้องการของลูกค้า อาจจะเปลี่ยนไป แต่ในปัจจุบัน การตลาดออนไลน์เข้ามามีความสำคัญ ส่งผลให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบออนไลน์เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ โดยพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสในโลกอินเตอร์เน็ต การวางแผนเดิมๆ อาจจะไม่สามารถทำให้การวางแผนทางธุรกิจมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมได้ ดังนั้น จำเป็นจะต้องมีระบบที่มีความสามารถมาเป็นผู้ช่วยในการวางแผนทางธุรกิจที่วิเคราะห์และจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Key features

 

ระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย คำสั่งซื้อสินค้า การเติมสต๊อก และพฤติกรรมลูกค้า จากนั้นระบบ Ai (Artificial Intelligence) จะวิเคราะห์ เรียนรู้ และเลียนแบบพฤติกรรมลูกค้า ซึ่งจะสามารถคาดการณ์ความต้องการต่างๆได้ดังนี้

Demand Forecasting

หลักการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าปรับให้เหมาะสมกับจำนวนสินค้าคงคลังและบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Inventory Forecasting

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคาดการแนวโน้ม และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคลังสินค้า ว่าจะต้องเติมสินค้าในคลังสินค้าเท่าใด

Recommended System

ระบบคาดการณ์โดยให้คะแนนหรือความชื่นชอบของลูกค้าที่มีต่อสินค้าชิ้นนั้นๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

4 steps.jpg

Benefit Business


Productivity 

ช่วยบริหารสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ จากการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

Efficiency Plan
ช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในองคก์ร

Reduce Expenses
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าและการขนส่งสินค้า
ช่วยลดปัญหาเรื่อง dead stock และสั่งซื้อสินค้าได้อย่างแม่นยำตามความต้องการ

Save Time
ลดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน

User Friendly
ผู้ใช้งานสามารถ Filter ข้อมูลได้ทั้งวัน กิจกรรม และปัจจัยต่างๆ กำหนดเอง
ผู้ใช้งานสามารถนำ การแสดงผลส่งออกเป็นรายงาน (Report) เป็นไฟล์ Pdf, Csv, Xlsx ได้
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เพิ่ม และกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้โดยง่าย

Accurate forecasting 
การคาดการความต้องการด้วยระบบที่มีเสถียรภาพทำให้เกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นกับลูกค้า

 

Focus Industry 

 

1. Retails

2. Manufacturing

3. Startup

4. Online marketing

5. Traveling

6. Other

 

Example use cases

 

Cruise Company (Traveling)

        หนึ่งในบริษัทเรือท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาการจัดการปริมาณสายเรียกเข้าของลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกันปริมาณเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และมีจำนวนสายที่ไม่ได้รับจำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบ Data sensing system เข้ามาคาดการณ์ปริมาณการสายเรียกเข้าตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงปริมาณสายที่ไม่ได้รับลดลงถึง 20%


Grocery Store (Retails)
         ร้านค้าปลีกอาหารและของชำรายใหญ่ในประเทศอินเดีย มีไฮเปอร์มาร์เก็ต 22 แห่ง และซุปเปอร์มาร์เก็ต 624 แห่งทั่วประเทศอินเดีย โดยมีเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า 13 แห่ง ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้ 7 แห่ง และศูนย์แปรรูปอาหารหลัก 6 แห่ง เป็นต้องจัดการความพร้อมจำหน่ายสินค้าสดในสต็อกพร้อมๆ กัน และลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้ Data sensing system ในการ  Inventory Forecasting เพื่อคาดการณ์กระจายสินค้าไปที่คลังสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่อยและ ลดของเหลือและเน่าเสีย

 

Entertainment service (Others) 

แพลตฟอร์มสำหรับรับชมภาพยนต์ ใช้ Data sensing system ในการแนะนำภาพยนต์เรื่องที่ลูกค้า รายนั้นๆ น่าจะชอบ จากการวิเคราะห์ทำ ความเข้าใจพฤติกรรมความชื่นชอบของลูกค้า การสร้างระบบแนะนำ ที่ปรับตามลูกค้า แต่ละรายได้อย่างละเอียดนี้ยังช่วยให้บริษัทลดงบจัดซื้อภาพยนตร์ได้ เพราะไม่ต้องวิ่งไล่ตามทุ่มเงินให้กับหนังชื่อดังเพียงเรื่องเดียว และนำงบส่วนนั้นมาซื้อหนังที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่าได้อีกจำนวนมาก

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.