Universal Payments

             UP Framework เป็นพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์ Universal Payments ของ ACI ที่ทำให้ระบบการชำระเงินแบบ end-to-end สำหรับองค์กร ซึ่งเป็นเทคโนโลยี และชุดการทำงาน ที่รวมชุดประมวลผลการชำระเงินทุกประเภท ทั้งประเภทการชำระเงิน, ช่องทางการชำระเงิน, สกุลเงินและเครือข่ายบริษัทรับชำระเงิน (VISA, MasterCard, Diners discover, JCB, Payment Union) เมื่อรวมกับโซลูชันชั้นนำของ ACI จะทำให้เกิดสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่และความต้องการในอนาคตได้

             UP Framework ของ ACI ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับใช้กลยุทธ์การชำระเงินขององค์กรได้ โดยการออกแบบแอปพลิเคชั่นในรูปแบบดั่งเดิมที่เป็นแบบรวมศูนย์มาสู่แอปพลิเคชั่นแบบแยกย่อยในแต่ละเรื่องของฟังก์ชั่นและโซลูชั่นแบบ service-oriented ที่ทั้งยืดหยุ่นและสามารถปรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนาและประมวลผลการชำระเงินจากแพลตฟอร์มแบบเดิมไปสู่สถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่มีส่วนประกอบที่สามารถจัดการการชำระเงินทุกประเภทและทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรที่ดี

 

How does it work?

 

             UP Framework จะแยกฟังก์ชั่นการชำระเงินหลัก ออกจากแอปพลิเคชั่นและตอบโจทย์การดำเนินธรุกิจ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล
การเชื่อมต่อนี้ได้เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิการใช้งานของระบบเดิมของ ACI ที่หน่วยงานนั้นใช้อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการทำงานของระบบชำระเงินนี้ สามารถลดขั้นตอนการทำงานและการวางระบบพื้นฐานที่ซ้ำซ้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมอีกด้วย การเชื่อมต่อในรูปแบบนี้สามารถลดขั้นตอนการพัฒนาระหว่างระบบเดิมของ ACI และ ระบบต่างๆของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนทางด้าน IT  ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการติดตั้งและลดต้นทุนด้านการพัฒนาอีกด้วย

             Universal Payments Platform ของ ACI เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่ระบบการชำระเงินขององค์กรอย่างแท้จริง ตอบโจทย์การดำเนินธรุกิจ ด้วยโซลูชั่นการชำระเงินของ ACI เดิม พร้อมใช้งานกับชุดข้อมูลของ ACI ผ่านระบบ Payment Information Model (PIM) ซึ่งจะรวมอยู่ใน UP Framework ที่เป็นแพลตฟอร์มระดับองค์กรช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงินได้ทั้งองค์กรและใช้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการบริการที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึง ประเภทการชำระเงิน, สกุลเงิน, ช่องทางชำระเงิน หรือ ระบบหลังบ้านในการชำระดุลบัญชี

             ACI UPF เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลาย โดยอาศัยสถาปัตยกรรมที่มีส่วนประกอบที่สามารถจัดหาแพลตฟอร์มการชำระเงินที่เและมีประสิทธิภาพ

Universal Payment framework.png

สถาปัตยกรรมนี้ที่มีประกอบ 4 ส่วนหลักที่อธิบายไว้ในส่วนต่อ ๆ ไป

                 • Platform - เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลการชำระเงินและการดำเนินธุรกิจ

                • Tools - แอปพลิเคชั่นสำหรับขยายการใช้งานและทดสอบแพลตฟอร์ม

                • Horizontal Frameworks - ส่วนประกอบเทคโนโลยีพื้นฐานที่ใช้ภายในแพลตฟอร์ม

                • Cartridges - โมดูลแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ภายในแพลตฟอร์ม

 

                เทคโนโลยี UPF เป็นแพลตฟอร์มทั่วไปที่สามารถรวบรวมวิธีการชำระเงิน โดยบริการเหล่านี้มาจากโซลูชันที่ของ ACI เดิม หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้บริการที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการชำระเงินทั้งหมด แพลตฟอร์มนี้จัดเตรียมขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อ ลดการเชื่อมกับระบบอื่นๆที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โซลูชั่นสามารถทำการติดตั้งเพียงครั้งเดียว และสามารถปรับใช้งานได้กับหลายบริการ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในแต่ละระบบมีการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของระบบหลัก และปรับปรุงบริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ  UP Framework ได้จัดเตรียมที่เก็บข้อมูลการชำระเงินส่วนกลางและช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ UP Framework เป็นพื้นฐานของแอปพลิเคชั่นและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น ธุรกรรมการเงินของธนาคาร, โซลูชั่นสำหรับผู้บริโภค และโซลูชั่นอื่นๆ ของ ACI

        ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

                • ช่วยให้สามารถเห็นภาพแบบองค์รวมเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของลูกค้า

                • ช่วยให้สามารถรองรับช่องทางใหม่ๆในการเข้าถึงของลูกค้า ผ่านการคอนฟิกซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่

                • ช่วยให้ลูกค้าเริ่มทำธุรกรรมในช่องทางเดิมได้ง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้ลูกค้าดำเนินธุรกรรมในช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่ทำให้ธุรกรรมสำเร็จในอีกช่องทางหนึ่ง

                • ช่วยให้สามารถคอนฟิกค่า "ผลิตภัณฑ์" ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะใช้บริการที่จัดทำขึ้นใหม่หรือบริการเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า (เช่น special FX tiers)

                • เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ ผ่านระบบชำระเงินที่ขยายบริการการเข้าถึง ที่สามารถเปิดผ่าน UPF ได้

                • มีเครื่องมือในการจัดการสำหรับธุรกรรมที่แตกต่างกัน ช่วยให้ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการได้แบบเรียลไทม์

                • จัดเตรียมการเชื่อมต่อสู่ระบบ CRM เพื่อรองรับความหลากหลายของลูกค้า

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.