ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์, e-Tax, e-Tax Invoice, etax, e-tax e-invoice, ใบรับอิเล็กทรอนิกส์, e-Receipt, ระบบ Archive, กรมสรรพากร, XML File, On-Premise, Software as a Service, SaaS, เอกสารภาษี, จัดทำใบกับกับ, ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์, e-invoice, ใบเพิ่มหนี้อิเล็กทรอนิกส์, ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์, ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้, ใบกับกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์, Smart Security, Smart Signing, Smart Integration, Smart Forms, Records Management, ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล, ระบบสำหรับเชื่อมต่อERP, ระบบจัดโครงสร้างข้อมูลและจัดทำ, ระบบจัดเก็บ สืบค้น และบริหารจัดการเอกสาร E-TAX, บริหารจัดการเอกสาร E-TAX

E-Tax

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ตามประกาศของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเอกสารแบบกระดาษ โดยเปลี่ยนเป็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดทำ จัดส่ง จัดเก็บ และการค้นหาเอกสาร ทั้งยังสามารถนำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ประมวลผลต่อในระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ทันที

โซลูชั่น ETAX ของบริษัท DataOne จะเชื่อมต่อกับระบบงานบัญชีหรือระบบ ERP และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ของผู้ประกอบการเพื่อจัดทำใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ทางกรมสรรพกรกำหนด โดยรองรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML file, Microsoft Word, Microsoft Excel, และ PDF และรองรับการจัดทำข้อมูลเพื่อนำส่งกรมกรมสรรพากรในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐาน ขมธอ.3-2560 และ ขมธอ.14-2560 ตามประกาศของกรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA)

เอกสารใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยโซลูชั่น ETAX จากบริษัท DataOne มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีระบบเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น สามารถส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรม และสามารถนำส่งกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

On-Premise.pngโซลูชั่น ETAX ของบริษัท DataOne มีบริการทั้งแบบ On-Premise และ Software as a Service (SaaS) ขึ้นกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยบริการครอบคลุมเอกสารทั้ง 6 ประเภทตามประกาศกรมสรรพากรซึ่งประกอบด้วย

1.          ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice)

2.          ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

3.          ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

4.          ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Debit/Credit Note)

5.          ใบกับกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice)

6.          ใบแจ้งยกเลิกอิเล็กทรอนิกส์ (Cancellation Note)

 

 

 

e-tax solutions.png

 

 

 

 

 

Smart Security  ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 

Smart Signing ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับเอกสาร E-TAX

Smart Integration ระบบสำหรับเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ระบบบัญชี หรือ ERP ของผู้ประกอบการ

Smart Forms ระบบจัดโครงสร้างข้อมูลและจัดทำเอกเอสาร E-TAX แบบอัตโนมัติ

Records Management ระบบจัดเก็บ สืบค้น และบริหารจัดการเอกสาร E-TAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ E-TAX ของกรมสรรพกร